Dane teleadresowe

Przedmiot działalności spółki

Status prawny

Struktura własności i majątek

Organy spółki

Informacje nieudostępnione

Przetargi

Ogłoszenia

Praca

Archiwum

Administrator

 

 

Rejestr zmian

Licznik odwiedzin:


Przeszukaj Biuletyn

 


ORGANY SPÓŁKI

ZARZĄD

Zarząd spółki jest jednoosobowy.
Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami spółki oraz spełnić swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień umowy Spółki i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników, jak i obowiązującego regulaminu Zarządu.

Prezes zarządu: Jarosław Sikora


RADA NADZORCZA

przewodniczący: Maurycy Motyka
wiceprzewodniczący: Mateusz Motyka
członek: Alina Rożek

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa, w szczególności:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
c) ocena wniosków Zarządu w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat,
d) przygotowanie rocznego sprawozdania z przeprowadzonej oceny i przedłożenie go Zgromadzeniu Wspólników,
e) opiniowanie projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników przygotowywanych przez Zarząd Spółki.


ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy: 

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2. podział zysków i określenie jego przeznaczenia lub powzięcia uchwały o pokryciu strat,
3. zbycie i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru
5. nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
6. ustalenie wysokości dopłat, terminu i wniesienia ich zwrotu,
7. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
8. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
9. zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
10. zaciąganie przez spółkę zobowiązań powyżej 1.000.000,-zł (jednego miliona złotych)
11. zezwolenie na uczestniczenie spółki w innych organizacjach gospodarczych,
12. emisja obligacji,
13. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia umowy spółki lub kodeksu spółek handlowych.

 
 
STRONA GŁÓWNA      REJESTR ZMIAN      KONTAKT